Click or drag to resize

TridiagonalMatrixDeterminant Method

Computes the determinant of the matrix.

Namespace:  Meta.Numerics.Matrices
Assembly:  Meta.Numerics (in Meta.Numerics.dll) Version: 4.1.4
Syntax
public double Determinant()

Return Value

Type: Double
The determinant det M.
Remarks

Computing the determinant of a tri-diagonal matrix is an O(N) operation.

See Also